Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN => DOWNLOAD

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 - Definities

Artikel 3 - Materieel toepassingsgebied

Artikel 4 - De prijs

Artikel 5 - Het aanbod – De bestelling

Artikel 6 - De (niet- of laattijdige) betaling

Artikel 7 – Het Herroepingsrecht

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 9 - Uitsluiting Herroepingsrecht

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 13 - Overmacht

Artikel 14 - Intellectuele eigendom

Artikel 15 - Klantendienst - Klachtenregeling

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 17 - Aantasting geldigheid –Niet-verzaking

Artikel 18 - Toepasselijk recht – Bevoegdheid

ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Bestdrive Benelux BVBA met handelsnaam BestDrive; Hermeslaan 1B, 1831 Diegem, marketing@ctbe.be Ondernemingsnummer: BE0403 562 065 BTW-nummer:BE0403 562 065

ARTIKEL 2 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

1. Consument: de natuurlijke persoon die, uitsluitend voorniet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte goederen en diensten verwerft of gebruikt en een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;

2.Dag: kalenderdag (met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen). Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen, op een zaterdag afloopt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag;

3.Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

4.Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de Consument in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

5.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

6.Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

7.Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon, die goederen en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt en die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft;

8.Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen een Onderneming en een Consument betreffende goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door BestDrive georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer Technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf;

9.Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Onderneming en Consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

ARTIKEL 3 MATERIEEL TOEPASSINGSGEBIED

1.Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BestDrive aan jou als Consument.

2.Voordat een Overeenkomst tussen ons tot stand komt, brengen we de tekst van deze algemene voorwaarden duidelijk onder jouw aandacht en vragen we je ze te aanvaarden. Als we je onze algemene voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan je hiervan bij ons een kopie of inzage krijgen door middel van een e- mail.

3.Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

4.Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt het bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.

ARTIKEL 4 HET AANBOD DE BESTELLING

1.Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BestDrive. BestDrive kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

2.We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BestDrive dus niet. BestDrive is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BestDrive is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

3.Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail. Zolang je geen bevestiging van ons ontving, kan je nog van je bestelling afzien.

4.In bepaalde gevallen kunnen we beslissen om na te gaan of je aan je betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen en of er andere redenen zijn waarom we liever niet aan jou zouden leveren. Als we op grond van dit onderzoek goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen we je bestelling weigeren of er extra voorwaarden aan verbinden. In dat geval zeggen we er altijd bij waarom we dat doen. BestDrive is in ieder geval gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Consument met betrekking tot bestellingen waarbij de Consument betrokken is.

5.Wanneer de Consument specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Consument om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

ARTIKEL 5 DE PRIJS

1.Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Consument te dragen taksen of belastingen.

2.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

3.In afwijking van het vorige lid kan BestDrive goederen of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar BestDrive geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

4.Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. In voorkomend geval zal het bedrag van deze kosten aan de Consument worden meegedeeld voordat deze zijn aankoop definitief plaatst.

5.De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 6 DE (NIET- OF LAATTIJDIGE) BETALING

1.Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

2.De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BestDrive te melden.

3.In geval van wanbetaling van de Consument heeft BestDrive behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

4.De Consument heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

via kredietkaart;

via bankkaart;

5.Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BestDrive beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet- betaalde bedrag. Bovendien is de Consument van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

6.Onverminderd het voorgaande behoudt BestDrive zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 7 HET HERROEPINGSRECHT

Bij levering van goederen:

1.Als je goederen bij ons koopt (behalve voor de uitzonderingen die hieronder opgesomd zijn) heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering (bij levering in verschillende onderdelen of van verschillende goederen, start deze termijn vanaf de datum waarop het laatste onderdeel/goed in het fysieke bezit van de Consument is) het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 30 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan, samen met de oorspronkelijke leveringskosten, terug.

2.Tijdens de herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. De Consument zal de goederen slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn en moeten zich in perfecte ongeschonden nieuwstaat te bevinden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies.

3.De Consument is aansprakelijk voor waardeverminderingen van de goederen die het gevolg zijn van het omgaan met de goederen op een manier die verder gaat dan voorgeschreven in voorgaande artikel 7.2.

4.Als je goederen terugstuurt ben jij verantwoordelijk voor het transport. Als ze verloren of beschadigd raken in het transport, kunnen we je niet vergoeden.

Bij levering van diensten:

1.Als we je diensten leveren, heb je – behoudens voor de uitzonderingen zoals voorzien onder artikel 7 van deze algemene voorwaarden - tijdens de eerste 14 dagen vanaf het ogenblik dat we je bestelling bevestigen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete te herroepen gedurende 14 kalenderdagen. Deze Herroepingstermijn gaat in op de dag na het afsluiten van de overeenkomst.

2.Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door BestDrive bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

In beide gevallen moet de Consument BestDrive via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax ofe-mail)op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Consument de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Consument moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop de beslissing om de overeenkomst te herroepen aan BestDrive werd meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan BestDrive.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de Consument heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Consument een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 8 KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1.Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.Indien de Consument een deel of het totaal van de aankoopprijs en de aan de aankoop verbonden kosten al betaald heeft, zal BestDrive dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 9 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1.BestDrive kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.

2.De consument heeft geen Herroepingsrecht voor volgende Overeenkomsten op afstand:

1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de Consument begonnen is vóór het einde van de bedoelde Herroepingstermijn;

2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

3° overeenkomsten waarbij de Consument BestDrive specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

De Consument verschaft de voorafgaande instemming met het (eventuele) uitvoeren van bijhorende dienstverlening voorafgaand aan het verlopen van de herroepingstermijn en erkent in dit geval na de uitvoering van de diensten niet (langer) over een Herroepingsrecht te beschikken.

ARTIKEL 10 CONFORMITEIT EN GARANTIE

1.BestDrive staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat BestDrive er tevens voor in dat het goed geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Consument onverwijld worden gemeld aan BestDrive.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Consument vanaf het ogenblik waarop hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Consument bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door BestDrive was geboden.

3.De Consument beschikt over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen gekocht bij BestDrive. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt BestDrive zich ertoe het gebrekkige goed (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. BestDrive behoudt zich het recht voor om het goed om te ruilen indien de

kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de Consument. Slijtage ten gevolge van gebruik valt niet onder deze garantie.

4.Indien op een goed een commerciële garantie van toepassing is, zal deze vermeld staan op de website van BestDrive. De details hierover zijn terug te vinden op de website van BestDrive en op het garantiebewijs dat samen met de factuur verstuurd zal worden, indien de commerciële garantie van toepassing is. Voor meer informatie hieromtrent kan de Consument contact opnemen met BestDrive. Elke commerciële garantie laat de wettelijke rechten onverminderd.

5.Om een beroep te doen op een garantie, moet de Consument het aankoopbewijs/orderconfirmatie of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient zo snel als mogelijk en uiterlijk binnen de 2 weken na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Voor goederen die thuis werden geleverd, dient de Consument verplicht vooraf contact op te nemen met BestDrive teneinde de praktische modaliteiten af te spreken. Naargelang de aard van het goed kan BestDrive beslissen om het gebrekkige goed hetzij op te halen voor herstelling, hetzij bij de Consument thuis te (laten) herstellen of vervangen.

6.De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van slijtage, ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op goederen met een kortere levensduur of in geval van tussenkomst door een niet door BestDrive aangewezen derde.

ARTIKEL 11 LEVERING EN UITVOERING

1.Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan BestDrive kenbaar heeft gemaakt.

2.Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal BestDrive geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, te rekenen van de dag volgend op die waarop de Consument zijn bestelling aan BestDrive heeft toegezonden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

Indien BestDrive de overeenkomst niet tijdig uitvoert, heeft de Consument het recht deze zonder gerechtelijke tussenkomst en met aangetekende kennisgeving aan BestDrive, te ontbinden, mits op dat ogenblik BestDrive het bestelde goed nog niet heeft verzonden of

nog geen aanvang heeft gemaakt met de verstrekking van de bestelde dienst. Geen enkele vergoeding en geen onkosten kunnen van de Consument worden geëist uit hoofde van deze ontbinding.

3.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

4.BestDrive zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

5.De verzending van goederen en van titels die diensten vertegenwoordigen, gebeurt steeds op risico van degene die met de Consument heeft gecontracteerd.

ARTIKEL 12 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Consument, de exclusieve eigendom van BestDrive.

2.De Consument verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BestDrive te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 13 OVERMACHT

1.In geval van overmacht is BestDrive niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de Consument na te komen. BestDrive is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2.Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie- )netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van BestDrive, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOM

1.De Consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de

goederen, diensten en/of de website van BestDrive berusten bij BestDrive, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2.Onder intellectuele eigendomsrechten tekeningen en modellenrechten en/of waaronder al dan niet octrooieerbare methoden en concepten.

worden verstaanoctrooi-,auteurs-,merk-,andere (intellectuele eigendoms)rechten, technische en/of commerciële knowhow,

3.Het is de Consument verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BestDrive, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het goed of dienst zelf.

Artikel 15 Klantendienst - Klachtenregeling

1.De klantendienst van BestDrive is bereikbaar via e-mail op het volgende adres marketing@ctbe.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BestDrive, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Bij BestDrive ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BestDrive binnen de redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3.De klantendienst van BestDrive zal u steeds op passende wijze trachten bij te staan. De Consument kan zich voor klachten in tweede instantie ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 17 AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 18 AANTASTING GELDIGHEID NIET-VERZAKING

1.Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

2.Het nalaten op gelijk welk moment door BestDrive om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 19 TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDHEID

Op overeenkomsten tussen BestDrive en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Vilvoorde zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden.

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Bestdrive Benelux BVBA

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]: Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2016-10-21 BCLDateOfConversion

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Continental certification